0 položiek
Spolu 0,00 €

Záručné a reklamačné podmienky

 1. Tieto záručné a reklamačné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou  PORTER, s.r.o. (ďalej aj „predávajúci“) a koncovým zákazníkom (ďalej aj „kupujúci“). Ďalej sa vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri reklamáciách riadia Občianskym zákonníkom a Obchodným zákonníkom.
 2. Všetky dodávky tovaru podliehajú týmto záručným a reklamačným podmienkam. Kupujúci prijíma platnosť záručných a reklamačných podmienok odberom tovaru u predávajúceho a týmto aktom pre neho vstupujú v platnosť.
   

II. Povinnosti kupujúceho

 1. Prevzatie tovaru a zodpovednosť za chyby:
  Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu.
 2. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku (poškrabanie, prasknutie, zlomenie, …), ktoré neboli zistené pri prevzatí zásielky nie je možné uznať.
 3. Kupujúci je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol o nekompletnosti balenia na mieste. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.
 4. Pred uvedením zariadenia do prevádzky je kupujúci povinný:
 • oboznámiť sa s návodom na použitie zakúpeného zariadenia / zariadení
 • oboznámiť sa so záručnými podmienkami zariadenia vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami riadiť
 • v prípade potreby vykonať registráciu u výrobcu, resp. distribútora zariadenia
   

III. Záručná doba a záručné podmienky

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka).
 2. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, Predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (§619 Občianskeho zákonníka).
 3. Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba 12 mesiacov (§ 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
 4. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (§ 621 Občianskeho zákonníka). Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť (§ 621 Občianskeho zákonníka).
 5. Predávajúci odmieta niesť akúkoľvek zodpovednosť za nedostatky a škody vyplývajúce z neoboznámenia sa kupujúceho s návodom na použitie a so záručnými podmienkami zariadenia, za poškodenie či zničenie zariadenia, za stratu akýchkoľvek údajov alebo programov prevádzkovaných kupujúcim. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nekompatibilitu kupujúcim nainštalovaného softvéru s dodaným zariadením.
 6. Práva zo zodpovednosti za chyby sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Avšak ak existuje iný podnikateľ určený k oprave (autorizované stredisko), ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Ak nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.
 7. Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť chyba oznámená a nároky vyplývajúce z chyby tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
 8. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka).
 9. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec služieb zákazníkom alebo záručný servis je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím, len na základe odborného posúdenia. Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (§ 2 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa).
 10. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie (§ 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.
 11. Reklamačný protokol nájdete na konci týchto reklamačných podmienok.

 

IV. VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

 1. Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:
 1. je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený u Predávajúceho, a samozrejme záručný list k tovaru alebo zariadeniu.
 2. je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.),
 3. Pre vykonanie záručného servisného zásahu je potrebné dodať zariadenie, alebo tovar, s kompletným príslušenstvom, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

 

 1. Záruka sa vzťahuje na zariadenia, ktoré sú riadne označené sériovým číslom, prípadne plombou, ktorá nesmie byt porušená.

 

 1. Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy spôsobené výrobnou vadou niektorého dielu zariadenia.

 

V. OSOBITNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE POČÍTAČOV

 1. Pri reklamovaní počítača je okrem splnenia podmienok uvedených v bode IV. potrebné, aby kupujúci čestne prehlásil, že boli dodržané všetky licenčné podmienky a v počítači nie je nainštalovaný nelegálny softvér, v opačnom prípade Predávajúci nie je povinný prijatú reklamáciu uznať.
 2. Ak Predávajúci zistí, že reklamovaný počítač obsahuje nelegálny softvér, nie je povinný prijatú reklamáciu uznať.

VI.  SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
 2. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).
 3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
 4. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.
 5. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
 6. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).
 7. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.
 8. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

VII. Strata nároku na reklamáciu

 1. Záruka automaticky stráca platnosť:
  1. ak je tovar alebo jeho súčasť mechanicky poškodený,
  2. ak bol tovar alebo jeho súčasť použitý na iné účely, než je určený,
  3. ak boli na tovare alebo jeho súčasti vykonané zmeny,
  4. ak tovar alebo jeho súčasť opravovala tretia osoba,
  5. pri poškodení nehodou alebo živelnou pohromou, ako je blesk, prepätie, požiar, povodeň, zemetrasenie, vojna, vandalizmus, krádež a podobne.
 2. Záruka sa nevzťahuje na uvedené prípady, alebo nevzťahuje sa na chyby vzniknuté:
  1. poruchy a chyby vzniknuté nesprávnou obsluhou, nedbalosťou obsluhy, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním (zlomený plošný spoj, prasknuté, polámané konektory, odlomené časti, poprelepované štítky sériových čísel), použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou (základné dosky zničené inštaláciou nesprávneho BIOSu, FDD, CD mechaniky a ventilátory požívané prašnom prostredí) -pri špeciálnych komponentoch môže byt len v anglickom jazyku- alebo poškodením elektrostatickým výbojom (spálené cesty na plošnom spoji),
  2. vady spôsobené prevádzkovaním v nevyhovujúcom prostredí, pripojenie do el. siete nevyhovujúcej platnej norme STN,
  3. vady vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia, nesprávneho spotrebného materiálu (napr. inej ako originálnej náplne do tlačiarní), ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté,
  4. vady vzniknuté prevádzkovaním zariadenia v nevhodnom prostredí, v prostredí s kolísaním napájacieho napätia mimo rozsah uvádzaný výrobcom resp. príslušnou technickou normou, pôsobením nevhodných pracovných podmienok (prašnosť, vlhkosť, chemické pôsobenie, mechanické preťaženie, nesprávne skladovanie a pod.),
  5. používaním v rozpore s technickou dokumentáciou, napr. nadmerným
  6. zaťažením zariadenia,
   • neodbornou manipuláciou, inštaláciou a zanedbanou údržbou,
   • počítačovými vírusmi (rôzne crack, keygen a čierne programy),
   • použitím neautorizovaného software,
   • použitím neoriginálneho spotrebného materiálu (pásky, tonery, cartridge a pod.),
   • pripojením na nevyhovujúcu elektrickú sieť (v prípade aktuálna revízna správa elektrickej siete),
   • neodbornou dodatočnou montážou (demontážou) komponentov PC (platí pre montované PC),
   • poškodením počas prepravy tovaru kupujúcim,
   • mechanickým poškodením zariadenia,
   • škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných vplyvov alebo prevádzky za extrémne neobvyklých podmienok,
   • akékoľvek vady, pri uplatnení ktorých bude zistené odstránenie alebo poškodenie plomby resp. sériového čísla.
 3. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do zariadenia osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne dodávateľom splnomocnená. U zariadení opatrených servisnou nálepkou sa za neoprávnený zásah považuje porušenie servisnej nálepky. Záruka sa viaže vždy na vadný diel alebo zariadenie. Nevzťahuje sa na software ani na dáta.
 4. Dodávateľ nezodpovedá za poškodenie alebo stratu dát a údajov spôsobenú poruchou funkčnosti hardisku, Bluray mechaniky alebo CD/DVD mechaniky.
 5. Ochranu dát proti strate v prípade poruchy musí zákazník zabezpečiť svojimi prostriedkami.
 6. Dodávateľ taktiež negarantuje plnú kompatibilitu predaných zariadení a komponentov s inými zariadeniami a komponentmi, ak ich výber nebol schválený resp. konzultovaný s dodávateľom.
 7. Vyriešením reklamácie sa rozumie odstránenie závady. Toto prevedenie učiní dodávateľ formou opravy, prípadne výmenou vadného tovaru za tovar bez závady a uvedením zariadenia do stavu požadovaného zákazníkom pri predaji. Pri výmene nosičov dát bude v rámci reklamácie zákazníkovi obnovený len software dodaný a inštalovaný pri predaji. Aplikačný software a ďalšie nastavenia budú zákazníkovi vykonané ako ďalšia platená služba, pokiaľ si ich vyžiada.
 8. Pri neoprávnenej reklamácii si dodávateľ vyhradzuje právo na vyúčtovanie nákladov spojených s touto reklamáciou.
 9. Dodávateľ nezodpovedá za akúkoľvek majetkovú alebo nemajetkovú ujmu, vzniknutú pri použití výrobku.
 10. Svojim podpisom súhlasíte s kvalitou prevzatého tovaru a preto neskoršie reklamácie takéhoto druhu nemôžu byt akceptované.

 

VIII. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo emailom)

Na adresu spoločnosti :

PORTER, s.r.o. Pluhova 42, 83103 Bratislava

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý sa nachádza ako príloha č. 3 týchto obchodných  a reklamačných podmienok.

Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete  oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu sídla spoločnosti bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru

 

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil 
 • predaj  periodickej  tlače  s výnimkou  predaja  na  základe  dohody  o predplatnom  a  predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale  
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným  súhlasom  spotrebiteľa  a  spotrebiteľ  vyhlásil,  že  bol  riadne  poučený  o tom,  že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Stiahnite si:

 

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

http://www.spo­trebitelskecen­trum.sk/sluzby/al­ternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/